DTP Corp cung cấp toàn bộ hệ thống máy tính, bảo trì hệ thống server và bảo hành mở rộng cho Daikin Việt Nam.