06

Th4

Nhân viên kinh doanh

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng và tìm hiểu nhu cầu của khách hàng. Đàm phán và thực hiện làm hợp đồng cho khách hàng và các đại lý của công ty về sản lượng và phân vùng thị trường. Quản lý dữ liệu khách hàng: thông tin khách hàng, hợp đồng. Tổng hợp, lập báo cáo […]