06-02-20

Tuyển Dụng KẾ TOÁN TRƯỞNG

Tuyển dụng
- Tham mưu cho Tổng Giám đốc trong việc xây dựng hệ thống quản lý tài chính – kế toán phù hợp với các quy định của pháp luật và đặc điểm của Công ty. - Chủ trì việc lập và tổ chức thực thi kế hoạch tài chính của Công ty.
Xem chi tiết
06-02-20

Tuyển Dụng NHÂN VIÊN SALES MAN

Tuyển dụng
- Duy trì những quan hệ kinh doanh hiện có. - Giao dịch, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng. - Tìm kiếm khách hàng tiềm năng.
Xem chi tiết
06-02-20
06-02-20

Tuyển Dụng NHÂN VIÊN KẾ TOÁN THUẾ

Tuyển dụng
- Tập hợp các hóa đơn, chứng từ phát sinh của Công ty để theo dõi và hạch toán vào phần mềm, bảo quản sổ sách, lưu trữ tài liệu chứng từ. - Lập báo cáo thuế định kỳ, quyết toán thuế, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của Công ty - Lập bảng kê danh sách dự trữ, bảo quản hóa đơn thuế GTGT theo thời gian, thứ tự số quyển không để thất thoát, hư hỏng.
Xem chi tiết
10-08-19

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN THU MUA

Tuyển dụng
Xây dựng kế hoạch mua sắm cho công ty. Tìm kiếm và mở rộng danh sách nhà cung cấp có năng lực phù hợp với nhu cầu của công ty.
Xem chi tiết