16

Th9

Nhân viên SALE ONLINE

Hỗ trợ cung cấp các dịch vụ trong và sau bán hàng cho Khách hàng. Gọi điện chăm sóc khách hàng cũ và khơi gợi nhu cầu đặt/mua hàng. Cập nhật dữ liệu bán hàng vào phần mềm. Tổng hợp, báo cáo cho hoạt động bán hàng cho quản lý. Thực hiện công việc hành chính hỗ[…]

15

Th6

Thư ký tổng giám đốc

Truyền đạt thông tin của Ban Giám đốc tới các phòng ban và nhận thông tin phản hồi cho Ban Giám đốc. Kiểm tra toàn bộ các công văn, giấy tờ, văn bản, quyết định do Công ty ban hành trước khi trình Ban Giám đốc. Ghi chép, sắp xếp, chuẩn bị và tổ chức các cuộc[...]